jump to navigation

Çfarë është një engjëll?

Postuar tek: Rreth Engjëjve

Një engjëll është një qënie e krijuar (Psalmi 148:2,5; Kol. 1:16), jo-njerzore, qënie frymore (Heb. 1.14). Ata nuk mund të vdesin (Luka 20:36), nuk mund të numërohen (Heb 12:22), janë zakonisht të padukshëm, por mund të manifestohen tek ne (Num. 22:22-31), nuk kanë gjini (Mateu 22:30), dhe bëjnë vullnetin e Perëndisë (Psalmi 103:20). Engjëjt udhëzojnë besimtarët (Zan 24:7,40), i mbrojnë (Psalmi 34:7), dhe i ngushëllojnë (Veprat 27:24).

Diasa engjëj janë të mirë (Zan. 28:12; Psalmi 91:11) dhe disa të këqinjë (2 Pet. 2:4; Juda 6). Engjëjt e vetëm të përmëndur me emer janë Gabrieli (Dan. 8:16; 9:21), Mikaeli (Dan. 10:13,21; 12:1), dhe Lusiferi (Luka 10:18). Mikaeli është përmëndur gjithmonë në konteksin e betejës (Dan. 10:13) dhe Gabrieli si i dërguar (Luka 1.26) Sigurisht, Lusiferi, i cili u bë djalli, është ai i cili kundërshton Perëndinë.

Engjëjt janë krijuar fillimisht për qëllimin të shërbejnë dhe kryejnë vullnetin e Perëndisë. Engjëjt e rënë u rebeluan dhe u bënë engjëj të këqinj. Satani është një engjëll I tillë. Isaia 14:12-16; Ezekieli 28:12-15).

Artikulli në gjuhën angleze “What is an Angel?”.