jump to navigation

A u hodh Jonah në shkretëtirë?

Postuar tek: Kundërtheniet Kuranore

Sure 37:145. E Ne e hodhëm në një tokë pa bimë (shkretëtirë), ndërsa ai ishte i sëmurë. (përkthim i Sherif Ahmetit)

“fa-nabadhnaahu bil- ‘araa’ i wa-huwa saqeemun”

Sure 68:49. Sikur të mos i afrohej atij mëshirë nga Zoti i tij, do të hidhej në shkretërirë i demoralizuar. (përkthim i Sherif Ahmetit)

“law laa an tadaarakahu ni`matun min rabbihi la-nubidha bil-`araa´i wa huwa madhmoomun”

Sipas Sures 37:145 Jonah është raportuar të jetë hedhur në shkretëtirë, por kjo bie në kontraditë me Suren 68:49 ku është raportuar se Jonah nuk është edhur në shkretëtirë sepse mbërriti mëshira e All-ahut. Ja se si Fetih Mehdiu e komenton këte varg S.68:49, në përkthimin e tij.

1. Sure 68:49 Dhe sikur të mos i mbërrinte mëshirë e Zotit të tij do të ishte hudhur në vend të shkretë [1] dhe i urrejtur,


[1] D.m.th. do të ishte hudhur nga barku i peshkut në vend të shkretë.