jump to navigation

Ja Dallimi

Postuar tek: Ja Dallimi më: 08, 21, 2007

Një studim i dallimeve
të rëndësishme biblike

nga
William MacDonald

Tabela e përmbajtjes

PJESA I: DALLIME NĂ‹ SHPĂ‹TIM

 1. TRE KOHĂ‹T E SHPĂ‹TIMIT
 2. ASPEKTET E SHFAJĂ‹SIMIT
 3. ASPEKTE TĂ‹ JETĂ‹S SĂ‹ PĂ‹RJETSHME
 4. SHLYERJA E MĂ‹KATEVE ATĂ‹HERĂ‹ DHE TANI

PJESA II: DALLIME NĂ‹ JETĂ‹N E KRISHTERĂ‹

 1. POZITA DHE PRAKTIKA
 2. MARRĂ‹DHĂ‹NIA DHE BASHKĂ‹SIMI
 3. FALJA JURIDIKE DHE PRINDĂ‹RORE
 4. DY NATYRAT
 5. LLOJET E SHENJTĂ‹RIMIT
 6. BRENDABANIMI, PAGĂ‹ZIMI DHE MBUSHJA
 7. SHPĂ‹TIMI DHE SHĂ‹RBIMI
 8. MADHĂ‹SHTIA PERSONALE NĂ‹ KRAHASIM ME MADHĂ‹SHTINĂ‹ POZICIONALE
 9. GJĂ‹RA THEMELORE, TĂ‹ RĂ‹NDĂ«SISHME DHE JOESENCIALE

PJESA III: DALLIME NĂ‹ METODAT E PERĂ‹NDISĂ‹

 1. EPOKA TĂ‹ NDRYSHME
 2. BESĂ‹LIDHJET MĂ‹ TĂ‹ RĂ‹NDĂ‹SISHME TĂ‹ SHKRIMEVE TĂ‹ SHENJTA
 3. IZRAELI DHE KISHA
 4. LIGJI DHE HIRI
 5. KISHA DHE MBRETĂ‹RIA

PJESA IV: DALLIME NĂ‹ NGJARJET E ARDHSHME

 1. DY ARDHJET E KRISHTIT
 2. FAZAT E KTHIMIT TĂ‹ KRISHTIT
 3. DITA E ZOTIT, DITA E KRISHTIT, DITA E PERĂ‹NDISĂ‹
 4. PĂ‹RMBUSHJE TĂ‹ DYFISHTA

PJESA V: DALLIME TĂ‹ TJERA NĂ‹ SHKRIMET E SHENJTA

 1. SHTATĂ‹ GJYKIMET
 2. HADESI DHE GEHENA
 3. MISTERE TĂ‹ SHKRIMEVE TĂ‹ SHENJTA
 4. ASPEKTE TĂ‹ LAVDIVE TĂ‹ KRISHTIT
 5. DALLIME NĂ‹ UNGJIJTĂ‹

E drejta e autorit “Asambleja Biblike Pogradec”. FalenderojmĂ« AsamblenĂ« Biblike nĂ« Pogradec qĂ« na dha tĂ« drejtĂ«n tĂ« vendosim njĂ« kopje tĂ« kĂ«tij libri nĂ« “http://pergjigje.org”.

Shënim: Ne jemi duke punuar për ta sjellim të plotë këtë libër në përgjigje.org

Share|