jump to navigation

MUHAMEDI - A ËSHTË PROFET: LETËR APOLOGJETIKE -

Postuar tek: Muhamedi Profet më: 05, 5, 2010

MUHAMEDI
- A ËSHTË PROFET: LETËR APOLOGJETIKE -

nga
Jay Smith

PËRMBAJTJA

Parathënie

A. Hyrje

B. A është Muhamedi profet?

Pozita muslimane

  1.1. Një dëshmi mbinatyrore që drejton në profetërinë e Muhamedit

  1.2. Krijuesi analfabet i Kuranit çështje e profetërisë së tij

  1.3. Çështjet e profetizimit ndaj profetërisë së tij

  1.4. Mrekullitë dhe çështja e profetërisë së tij

  Pozita e krishterë

   2.1. Cili kualifikohet si profet i vërtetë i Perëndisë?

   2.1.1. Profeti duhet të lindet sipas linjës së profetëve

   2.1.2. Profeti duhet të flasë në emër të Perëndisë

   2.1.3. Mesazhi i profetit duhet t”i bashkangjitet zbulesës së mëparshme

   2.1.4. Parashikimi i një profeti duhet të jetë i verifikueshëm

   2.2. Cilat nga këto kualifikime biblike i demonstron Muhamedi?

   C. Pyetje lidhur me profetësinë e Muhamedit

   1. A ishte Muhamedi një profet i veçantë apo universal?
   2. A ishte Muhamedi profet i hebrenjve?
   3. A ishte Muhamedi profet i të krishterëve?
   4. A ishte Muhamedi vula e profetëve?

   4.1. Po për Jezusin?

   4.2. Po për profetët e tjerë?

   4.3. Po për Muhamedin?

   4.3.1. Lëshimet e Muhamedit ndaj njerëzve

   4.3.2. Seksualiteti i Muhamedit

   4.3.3. Lartësimi i Muhamedit

   4.3.4. Mëkatet e Muhamedit

   D. A kishte profeci për Muhamedin?

   1. A gjendet një profeci për Muhamedin në Ligjin e Përtërirë 18?
   2. A ka profeci të tjera për Muhamedin në Besëlidhjen e Vjetër?
   3. A gjendet ndonjë profeci për Muhamedin në Inxhil?

   E. Përfundim

   Share|