jump to navigation

Nëntë Shenja të një Kishe të Shëndetshme

Postuar tek: Nëntë Shenja të një Kishe të Shëndetshme

Nga
Mark E. Dever

Përmbajtja

Misioni ………..3
Hyrje ………..7
1. Predikimi ekspozues ………..9
2. Teologjia biblike ……….15
3. Një kuptim biblik i lajmit të mirë ……….21
4. Një kuptim biblik i kthimit në besim ……….25
5. Një kuptim biblik i ungjillizimit ……….29
6. Një kuptim biblik i anëtarësisë kishtare ……….33
7. Disiplina biblike e kishës ……….25
8. Preokupimi për nxitjen e dishepullizimit dhe
të rritjes së krishterë
……….45
9. Udhëheqja kishtare biblike ……….49
Përfundimi ……….55
Shtojcë: Një besëlidhje tipike e një kishe të shëndetshme ……….57

Titulli në anglisht Nine Marks of a Healthy Church
© 2001 Mark E. Dever
All rights reserved.