jump to navigation

Perëndia nuk e ndryshon Fjalën e tij

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël

PĂ«r mĂ« tepĂ«r, si Shkrimet e tĂ« krishterĂ«ve ashtu edhe Kurani i myslimanĂ«ve mbajnĂ« qĂ«ndrimin qĂ« PerĂ«ndia nuk e ndryshon fjalĂ«n e tij. Ai nuk e ndryshon zbulesĂ«n e tij (pavarĂ«sisht nga ligji i shfyqizimit i gjetur nĂ« Kuran). Surja Junus 10:64 thotĂ«: “Premtimet e Allahut nuk mund tĂ« pĂ«sojnĂ« ndryshim.” Kjo pĂ«rsĂ«ritet tek surja El En’amĂ« 6:34: “S’ka kush qĂ« ndryshon fjalĂ«t e Allahut,” qĂ« mund ta gjejmĂ« edhe tek surja Kaf 50:28,29.

Edhe ne gjithashtu kemi në Bibël, një numër referencash që flasin për pandryshueshmërinë e fjalës së Perëndisë; siç janë Ligji i Përtërirë 4:1-2; Isaija 8:20; Mateu 5:17-18; 24:35; dhe Zbulesa 22:18-20. Nëse kjo është një temë e përhershme në Bibël dhe në Kuran, vështirë se ka të ngjarë që ne të mund të gjenim një Shkrim me një mori mospërputhjesh të cilin myslimanët pretendojnë se e kanë gjetur në Bibël. Çfarë duhet të bëjmë atëherë me mospërputhjet që myslimanët pretendojnë se janë aty?.