jump to navigation

PERËNDISHMËRIA E JEZUS KRISHTIT

Postuar tek: Hyjësia e Jezusit

I. Jezus Krishti ishte shumë me tepër se një “njeri i mire”. Ai është
Perëndi.

Filipianëve 2:6

Hebrenjve 1:8

A. Ai Vete deklaroi se ishte Perëndi.

Gjoni 4:26; 8:23; 10:30; 13:13; 14:7-10

B. Ai pranoi ta adhuronin.

Mateu 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 18:26; 28:9, 17:

Marku 5:6; Lluka 24:52; Gjoni 5:22, 23; 9:38

C. Ai shpalli se kishte fuqinë dhe autoritetin per te falur mëkatin.

Mateu 9:6; Marku 2:7

D. “Ai ishte Perëndia i manifestuar ne mish” (1 Tim 3:15), “sepse ne Te banon trupërisht e gjithe plotësia e Hyjnise” (Kolosianeve 2:8)

E. “Perëndia ishte ne Krishtin” (“2Kor. 5:19), I Cili është “shkëlqimi i lavdisë se Tij, dhe vula e qënies se Tij…” (Heb. 1:3).

F. Jezusi është quajtur pra në shkrimet si “imazhi i Perëndisë.”

Gjoni 1:18; 2 Kor. 4:4; Kol. 1:15; Filip.2:6

II. Nga emrat që i janë atribuar Atij në Shkrimet e Shenjta mund të shohim se Jezus Krishti ishte me të vërtetë Perëndi ashtu si edhe njeri.

A. “Perëndi i fuqishëm” Isaia 9:6

B. “Fjala e Perëndisë” Gjoni 1:1; Zbulesa 19:13,16

C. “Emanuel,” që do të thotë “Perëndia me ne.” Isaia 7:14; Mateu 1:23

D. “I plotfuqishmi” Zbulesa 1:8

E. “Unë jam” Gjoni 8:58 me Eksodin 3:14

F. “Zoti im dhe Perëndia im!” Gjoni 20:28

G. “Alfa dhe Omega” (I pari dhe i fundit/fillimi dhe mbarimi) Isaia 44:6; 48:12; Zbulesa 1:8, 17; 2:8; 21:6; 22:13

H. “Biri i Perëndisë” Mateu 17:5; Marku 1:1; Lluka 1:35; 1 Gjonit 4:15

III. Jezus Krishti posedonte të gjitha atributet e Perëndisë.

A. Ai ishte (është) i gjithëdijshëm.

Gjoni 4:25, 26, 29; 6:64; 13:11; 19:28; 21:17

Ai njihte mendimet e tyre.

Mateu 9:4; 12:25; 22:18; Marku 2:8; 12:15; Lluka5:22; 6:8; 9:47; 11:17; Gjoni 2:24, 25; 5:42; 6:6; 16:19, 30; Veprat 1:24

Ai parashikoi vdekjen e vet ne kryq.

Mateu 16:21; 17:22, 23; 20:18, 19; Gjoni 2:19, 21, 22; 12:23, 24, 32-33

B. Ai është i kudo ndodhur.

Mateu 18:20; 28:20; Efes. 1:23

C. Ai është i gjithëfuqishëm.

Danieli 7:13, 14; Mateu 28:18; Gjoni 3:31,35; 17:2; 1 Pjetrit 3:22

D. Ai është i përjetshëm.

1 Tim. 1:17; 6:16; Zbulesa 1:4,5

Shkrimet shpallin se Krishti ekzistonte para krijimit te botës, se Ai ishte i pranishëm me Atin qe nga fillimet e kohës.

Zan. 1:26; 3:22; 11:7; Fj.e U. 8:22-36; Isaia 48:12, 16; Mikea 5:2; Gjoni 1:1-3,10; 3:13; 6:62; 17:5,24; 8:35,58; 1 Kor. 8:6; Efes. 3:9; Filip. 2:5; Kolos. 1:15-19; Rom. 11:36; Heb. 1:2; Zbu. 3:14

Jezusi është “I pari dhe i fundit” (Isaia 44:6; 48:12; Zbu 1:11, 17), “Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi” (Zbu. 1:8, 11; 2:8; 21:6 22:13).

E. Ai nuk ndryshon.

Heb. 13:8; Gjoni 8:58; 18:6 me Eksodin 3:14 (“Unë Jam”); Zbu. 1:17, 18 (“I gjalli”)

IV. Disa pretendojnë se vdekja e Jezus Krishtit mbi kryq është prove qe Ai nuk mund te ishte Perëndi. Çfarë faktesh na jepen ne shkrimet qe e refuzojnë këtë argument?

A. Vdekja e Jezusit mbi kryq nuk erdhi për shkak te dështimit apo dobësisë
se Tij. Ishte krejtësisht vullnetare.

Mateu 26:39, 42; Lluka 22:42; Gjoni 10:17,18;Filip. 2:5-9

B. Ishte vullneti i Perëndisë qe Ai te vuante dhe të vdiste.

Isaia 53:10 “Por i pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte të vuante.”

C. Ai madje edhe parashikoi vdekjen e vet mbi kryq.

Mateu 20:18, 19; 16:21; Marku 8:31; 9:31; 10:32-34; Gjoni 2:19, 21, 22;
12:23,24, 32,33

D. Ai tha se kishte fuqinë ta jepte jetën e vet e ta marrë përsëri.

Gjoni 10:17,18

E. Nuk ishte e nevojshme për të ta mbronin, Ai tha, sepse Ai mund te
thërriste Atin qe Ai te dërgonte 10,000 legjione engjëjsh per ta mbrojtur.

Mateu 26:50-54

F. Ai e mundi vdekjen duke u ngritur përsëri. Vetëm ringjallja e Tij duhet te na mjaftojё per te provuar hyjnishmёrinё e Tij. (Shih seksionin VI-E)

V. Përse ishte e nevojshme qe Ai te bëhej njeri e të vdiste?

A. “… që të shkatërronte, me anë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin,” Heb. 2:13

B. “Të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes i ishin nënshtruar robërisë për tërë jetën.” Heb. 2:14

C. “Që të mund të ishte i mëshirshëm e kryeprift besnik në ato që i përkasin Perëndisë,… duke qenë se ai vetë hoqi kur u tundua, mund t’u vijë në ndihmë atyre që tundohen.” Heb. 2:16,17; 4:13-15

D. “Për t’u bërë pajtim për mëkatet e popullit. Heb. 2:16

VI. Detajet specifike të lindjes, jetës, shërbesës, vdekjes, dhe ringjalljes se Tij, të gjitha në përmbushje te profecive Mesianike te Dhiatës se Vjetër, provojnë se Jezus Krishti është Perëndi.

A. Lindja e Tij.

1. Lindja nga e virgjëra.

a. Profeci e Dh.V.: Isaia 7:14

b. Përmbushje e Dh.R.: Mateu 1:23, 24; Lluka 1:27, 31, 35

2. Vendlindja.

a. Profeci e Dh.V.: Mikea 5:2

b. Përmbushje e Dh.R.: Mateu 2:1, 6

3. Data e lindjes.

Profeci e Dh.V.: Danieli 9:24

4. Gjenealogjia e Jezus Krishtit.

a. Nga Abrahami.

1) Profeci e Dh.V.: Zan. 12:2, 3; 22:18

2) Përmbushje e Dh.R.: Mateu 1:1; Gal. 3:16; Heb. 2:16

b. Nga Isaku.

1) Profeci e Dh.V.: Zan 21:22

2) Përmbushje e Dh.R.: Mat. 1:2; Lluka 3:23, 24

c. Nga Jakobi.

1) Profeci e Dh.V.: Zan. 35:10-12; Num. 24:17

2) Përmbushje e Dh.R.: Mat. 1:2; Lluka 1:33; 3:23, 24

d. Nga fisi i Judës.

1) Profeci e Dh.V.: Zan. 49:10

2) Përmbushje e Dh.R.: Mat. 1:3; Lluka 3:33; Zbu. 5:5

e. Nga Isaia.

1) Profeci e Dh.V.: Isaia 11:1, 10

2) Përmbushje e Dh.R.: Mat. 1:6; Lluka 3:23, 32

f. Nga Davidi.

1) Profeci e Dh.V.: 2 Sam. 7:12-14; Jer. 23:5

2) Përmbushje e Dh.R.: Mat. 1:1; 9:27; 15:22; Vep. 13:22, 23; Zbu. 5:5; 22:16

5. Vajtja në Egjipt.

a. Profeci e Dh.V.: Osea 11:1

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat 2:14, 15

B. Jeta e Tij.

Vetëm Jezusi jetoi një jete pa mëkat, te përsosur, e plotësisht te dorëzuar Atit.

Gjoni 8:29; 14:30; 2 Kor. 5:21; Heb. 4:15; 7:26; 9:14; 10:7; 1 Pjet. 2:22; 1:19; 1 Gjon. 3:5

C. Shërbesa e Tij.

1. Mënyra e te mësuarit qe Ai përdorte ishte e thjeshtë. Ai fliste me shëmbëlltyra.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 49:1-4; 78:1, 2

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 13:34, 35; Gjoni 16:25

2. Ai foli me autoritet.

Mat. 7:28,29; Lluka 4:32; Gjoni 7:46

3. Veprat e Tij, mrekullitë qe bëri ndërsa ishte mbi toke, provojnë se Jezus Krishti ishte shumë me tepër se thjesht njeri.

Mat. 4:23,24; 11:3-5; Marku 1:34; Gjoni 9:32,33; 10:37,38; 21:25

D. Vdekja e Tij.

1. I tradhtuar nga një shok.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 41:9

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 26:21-23; Marku 14:10

2. Tradhtuar per 30 monedha argjendi.

a. Profeci e Dh.V.: Zak.:11:12

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 26:15

3. I harruar nga dishepujt.

a. Profeci e Dh.V.: Zak. 13:7

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 26:31,32

4. Ara e poçarit blerë me para.

a. Profeci e Dh.V.: Zak. 11:13

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 27:1-8

5. I akuzuar ne mënyrë të rreme nga shumë dëshmitarë.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 35:11

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 26:59,60

6. I heshtur përpara atyre që e kapën.

a. Profeci e Dh.V.: Isaia 53:7

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 26:62, 63; 27:12, 14

7. I fshikulluar me kamzhik.

a. Profeci e Dh.V.: Isaia 50:6

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 26:67; 27:26

8. I kryqëzuar.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 22:16

b. Përmbushje e Dh.R.: Marku 15:24

9. Me keqbërësit.

a. Profeci e Dh. V.: Isaia 53:12

b. Përmbushje e Dh. R.: Mat. 27:38; Gjoni 19:18

10. Fjalët e Tij ndërsa vdiste.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 22:1

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 27:46

11. Uthull dhe vrer.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 22:15; 69:21

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 27:39-44

12. I tallur nga njerëzit.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 22:6-8

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 27:39-44

13. I shpuar ne duar dhe brinjë.

a. Zak. 12:10; 13:6

b. Përmbushje e Dh. R.: Mat. 27:35; Gjoni19:34

14. Asnjë kockë të thyer.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 34:20

b. Përmbushje e Dh.R.: Gjoni 19:32, 33, 36

15. Rrobat te hedhura në short.

a. Profeci e Dh.V.: Psa. 22:18

b. Përmbushje e Dh.R.: Mat. 27:57-60; Marku 15:24

E. Ringjallja e Tij.

1. Profetizuar: Psa. 22:10 (Vep. 2:27; 13:35-37); Mat. 16:21 (Marku 8:31); Mat. 12:38-40; 17:9,22,23; 20:18-19; 26:32; 27:63; Marku 9:10,31; 10:32-34; 14:28, 58; Lluka 9:22; Gjoni 2:19,21,22

2. E përmbushur: Mat.28:6, etj. ; Vep. 13:30-37

3. Fakte qё Ai u ringjall trupërisht:

Vep. 1:1-4 “Ai u shfaq i gjallë!”

Lluka 24:36,39 “…Jezusi Vetë qëndroi në mes tyre…”

Gjoni 2:19,21 “…Ai foli për tempullin e trupit te Tij!”

a. Ai iu shfaq shumë njerëzve qё e panë. Vep. 13:30-31

1) Në fillim Maria Magdalenës. Gjoni 20:14,18

2) Me pas një gruaje tjetër. Mat. 28:9

3) Pjetrit. Lluka 24:34; 1 Kor. 15:5

4) Dy dishepujve në rrugën për në Emaus. Lluka 24:15

5) Ne dhomën e mbyllur, dhjetë dishepujve. Lluka 24:36-43; Gjoni 20:19, 20

6) Tё njëmbëdhjetëve. Gjoni 20:26, 29

7) Nё malet, tё njëmbëdhjetëve. Mat. 28:10, 17

8) Nё det, Pjetrit, Thomait, Natanaelit, bijve te Zebedeut, dhe dy dishepujve të tjerë. Gjoni 21:1, 14, etj.

9) 500 vëllezërve njёherёsh. 1 Kor. 15:6

10) Jakobit, dhe gjithe apostujve. Vep. 1:1-4; 1 Kor. 15:7

11) Palit. Vep. 9:3-6; 22:17-21; 23:11; 1 Kor. 15:8

b. Ai foli me ta.

Mat. 28:10, 18

Lluka 24:15-17, 25-27, 36-49

Gjoni 20:15-18, 22, 23, 26-29; 21:5, 6, 10-22

Veprat 1:3

c. Ai hëngri me ta.

Lluka 24:30, 35, 41-43

Gjoni 21:12, 15

Veprat 1:3, 4

d. Ata e prekën Atё.

1) Gratë. Mat. 28:9

2) Dishepujt. Lluka 24:39

3) Thomai. Gjoni 20:27

 

VII. Doktrina e hyjnishmërisë së Jezusit, një nga kollonat bazë te besimit te Krishtere, është ndotur nga shumë kulte te cilët ne mënyrë te rreme marrin emrin “Tё Krishterë” (p.sh. Dëshmitarët e Jehovait; Mormonët, etj.), dhe “shtrembërojnë shkrimet per shkatërrimin e tyre.” Është thelbёsore, atëherë, qe besimtarët e vërtetë të kenë një themel të fortë në Shkrimet në lidhje me këtë mësim.