jump to navigation

Reklamo

Reklamo më përgjigje.org!

Me numrin e vizitorëve që pergjigje.org përcjell çdo ditë, kjo faqe ka një vënd potencial për reklamimin e bisnesit apo uebsitit tuaj! Duke reklamuar me pergjigje.org, ju do të siguroni më shumë vizitorë në faqen tuaj, dhe në këmbim kontributi juaj do të përdoret për mirëmbajtjen dhe rritjen me materiale të kësaj faqe.

Për momentin ne pranojmë vetëm formën reklamuese të formatit tekst, i cili ka për tu paraqitur në të djathë, posht arkivës. Çmimi për çdo reklamë kushton vetëm 10$, në vit, dhe paguhet mbasi uebsiti juaj është aprovuar nga një antar i faqes sonë.

Teksti i rreklamës vendoset këtu, dhe ka pë tu paraqitur në të djathë, të ekranit, tuaj, posht arkivës dhe paraqitet në faqe në mënyrë intervale, e përzgjedhur automatikisht, nga skripti i instaluar.

Ju mund të vendosni Emrin, url-në, dhe diçka specifike mbi e uebsitin tuaj.

Shënim: Duke patur parasush, qëllimin e këtij uebsiti, çdo faqe ka për tu vizituar, përpara se të kosiderohet për konfirmin.

Ju faleminderit për mirëkuptimin.

Për më shumë kontakto me Euxhen-in më [euxhen©gmail.com]. (shënim)