jump to navigation

Angjelologjia

Postuar tek: Doktrinat e Biblës

Angjelologjia është doktrina e engjëjve.

I. Perkufizimi

A. Shprehja. “I bën erërat lajmëtarë të tij dhe flakët e zjarrit shërbëtorë të tij” (Psalmi 104:4). “Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron” (Psalmi 34:7). “Çfarë është njeriu, që ta mbash mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh? Megjithatë ti e bëre pak më të ulët se Perëndia, dhe e kurorëzove me lavdi dhe me nder” (Psalmi 8:4-5). “Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim për të përgatitur rrugën para meje” (Malakia 3:1a). “Pastaj ai do t’u thotë edhe atyre që do të jenë në të majtë: “Largohuni nga unë, të mallkuar, në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij” (Mateu 25:41). Shihni gjithashtu Zanafilla 19:1,15; 24:7; 28:12; Psalmi 103:20; Hebrenjve 1:7,14; Mateu 11:10 dhe Luka 7:27.

B. Shpjegimi.

1. Përkthimi. Hebraishtja e Testamentit të Vjetër dhe greqishtja e Testamentit të Ri e përkthejnë fjalën “engjëll” si “ambasador, lajmëtar, deputet, ose shërbëtor”.

a. Për lajmëtarët njerëzorë. Nga një njeri tek tjetri: “Kur lajmëtarët e Gjonit u larguan, ai filloi t’u thotë turmave për Gjonin: ‘Ç’dolët të shihni në shkreti? Një kallam që e tund era’?” (Luka 7:24a).

b. Për lajmëtarët njerëzorë që mbajnë një lajm hyjnor. “Atëherë Hagai, lajmëtari i Zotit, i shpalli popullit mesazhin e Zotit, duke thënë: ‘Unë jam me ju, thotë Zoti’” (Hagai 1:13). Shihni gjithashtu Galatasve 4:14.

c. Për përkujdesje jopersonale. Kjo mund të jetë ndonjë gjymtim fizik. “Dhe, që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, m’u dha një gjëmb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madh” (2 Korintasve 12:7).

d. Për peshkopët ose predikuesit. “Engjëllit të kishës në Efes shkruaji: këtë thotë ai që mban të shtatë yjet në të djathtën e tij dhe që ecën në mes të shtatë shandanëve prej ari” (Zbulesa 2:1). Shihni edhe Zbulesa 1:20; 2:8,12,18; 3:1,7,14.

e. Për demonët pa trup. “Por farisenjtë, kur e dëgjuan këtë, thanë: ‘Ky i dëbon demonët vetëm me fuqinë e Beelzebubit, princit të demonëve’” (Mateu 12:24; 25:41).

f. Për qeniet qiellore. Shihni Zanafilla 18.

g. Për një engjëll të shquar mbi të tjerët: Engjëlli i Zotit. “Dhe Engjëlli i Zotit iu shfaq në një flakë zjarri, në mes të një ferrishtjeje. Moisiu vështroi dhe ja që ferrishtja po digjej nga zjarri, por nuk konsumohej” (Eksodi 3:2).

2. Simbolika. Termi “engjëll” nuk është një emër personal, por është më shumë një titull që përshkruan një zyrë.

C. Emërtimi.

Janë tre engjëj, emrat vetjakë të të cilëve ne i dimë:

1. Luciferi. Ky është emri i Djallit para se të binte. Satan është emri i tij pas rënies. “Vallë, si ke rënë nga qielli, o Lucifer, bir i agimit? Vallë si të hodhën për tokë ty që i hidhje poshtë kombet?” (Isaia 14:12).

2. Mikael—Kryeengjëlli. Sipas Shkrimeve, ka vetëm një kryeengjëll. Ai është përmendur në librin e Danielit dhe të Zbulesës. Mikaeli ka të bëjë me ringjalljen. Është ai që do t’i bjerë borisë dhe jo Gabrieli. “Por kryeengjëlli Mikael, kur në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Moisiut, nuk guxoi të shqiptojë një gjykim fyes, por tha: ‘Zoti të qortoftë!’” (Juda 9). “Sepse Zoti vetë, me një urdhër, me zë kryeengjëlli [Mikael] dhe me borinë e Perëndisë, do të zbresë nga qielli dhe ata që vdiqën në Krishtin do të ringjallen të parët” (1 Thesalonikasve 4:16).

a. Princ i popullit të Danielit, hebrenjtë.

b. Kreu i ushtrisë qiellore të engjëjve.

3. Gabriel. Ky emër gjendet tek Danieli dhe tek Luka. “Dëgjova pastaj në mes të lumit Ulai zërin e një burri, që bërtiste dhe thoshte: ‘Gabriel, shpjegoja këtij vegimin’” (Danieli 8:16). “Dhe engjëlli, duke iu përgjigjur, i tha: ‘Unë jam Gabrieli që rri në prani të Perëndisë, dhe më kanë dërguar që të flas me ty dhe të të njoftoj këto lajme të mira’” (Luka 1:19). Shihni gjithashtu Danieli 9:21-27 dhe Luka 1:26-27.