jump to navigation

Doktrinat e Biblës: Besimet Themelore

Postuar tek: Doktrinat e Biblës

Doktrinat e Biblës është një libër teologjie, i shkruar me një stil të rrjedhshëm dhe të komunikueshëm nga Dr. Mark Cambron, ish-profesor i teologjisë në shkollën biblike Tennessee Temple University. Libri hapet me një hyrje nga teologu i shquar Dr. Herbert Lockyer (serie All the [Men, Women, Messianic Prophecies, etc.] of the Bible), i cili çmon lart vlerat dhe punën e autorit. Është i pari libër i këtij lloji i botuar në gjuhën shqipe.

Libri u botua nĂ« fillim nga Zondervan, por tani Dr. Mark Cambron ia dha lejĂ«n pĂ«r tĂ« drejtĂ«n e botimit grupit “Baptist International Missions” (BIMI) qĂ« ta pĂ«rkthente dhe ta shtypte tekstin nĂ« shqip. Dhe BIMI kĂ«tĂ« detyrĂ« na i dha neve.

Libri u shqipĂ«rua nga tre besimtarĂ« tĂ« KishĂ«s Biblike Baptiste nĂ« ShkodĂ«r, gjatĂ« katĂ«r viteve: Arben Bushgjokaj, profesor i anglishtĂ«s nĂ« Universitetin e ShkodrĂ«s “Luigj Gurakuqi”, bĂ«ri pĂ«rkthimin e kĂ«tij libri, ndĂ«rsa David Hosaflook, misionar amerikan nĂ« ShqipĂ«ri, Prof. As. Dr. Mina Gero, ish-profesor dhe ish-drejtor i departamentit tĂ« gjuhĂ«sisĂ« po nĂ« kĂ«tĂ« Universitet, bĂ«nĂ« pĂ«rkatĂ«sisht redaktimin e pĂ«rmbajtjes dhe redaktimin e pĂ«rgjithshĂ«m gjuhĂ«sor.

Shpresojmë që libri t’u shërbejë besimtarëve shqiptare, në mënyrë që të lavdërohet sa më shumë Perëndia! Ky libër mund të shtypet dhe të fotokopjohet pa asnjë pengesë ligjore. Libri është botuar, gjithashtu, me kapak të fortë dhe të butë dhe kopjet mund të sigurohen, duke u lidhur me ne nëpërmjet adresës së mëposhtme:

Kisha Biblike Baptiste
Kutia Postare 144
Shkodër
ALBANIA

Doktrinat e Biblës
Dr. Mark Cambron, D.D.

Doktrinat e Biblës: Besimet Themelore
Bible Doctrines: Beliefs That Matter

PĂ«rktheu: Arben Bushgjokaj
Redaktuan: Mina Gero, David Hosaflook

Original Copyright 1954
Zondervan Publishing House
Grand Rapids, Michigan
Rishtypur në 1989

Në qoftë se nuk ka shënim të veçantë, citimet nga Bibla janë marrë nga Diodati i Ri, përkthimi 1991-94, ose Lajmi i Mirë (LIM), e drejta e autorit © ABS (Albanian Bible Society). Versioni tjetër që citohet në raste të veçanta është CHC, Dhjata e Re (e drejta e botimit © Vladimir Dervishi, 2000).

Shtypur në Tiranë nga Vernon Pulishing, 2002

Fotografia e kapërtinës: Kalaja e Shkodrës, pamje nga lindja

Kopje të këtij libri mund të porositen tek Biblioteka Ungjillore e Krishterë (BUK) apo tek:

Kisha Biblike Baptiste
Kutia Postare 144
Shkodër

Parathënie

Pali bĂ«ri dallim mes thjeshtĂ«sive tĂ« FjalĂ«s dhe tĂ« vĂ«rtetave tĂ« saj mĂ« tĂ« thella. Kur ai po u shkruante korintasve, tha: “ju ushqeva me qumĂ«sht dhe jo me mish” (1 Korintasve 3:2). Sigurisht, foshnjat e porsalindura nĂ« Krishtin pĂ«rparojnĂ« me qumĂ«shtin e çiltĂ«r tĂ« FjalĂ«s sĂ« PerĂ«ndisĂ«. MegjithatĂ«, me zhvillimin frymĂ«ror, mishi i Shkrimeve mund tĂ« pĂ«rtypet.

Një njeri pyet nëse mbizotërimi mishor mes njerëzve fetarë do të ishte ndaluar, vetëm në qoftë se ata do të kishin dëgjuar me këmbëngulje predikimet doktrinore në kishat e tyre. Ne kemi frikë se shumë nga predikimet e ditëve të sotme janë jo vetëm të thjeshta, por edhe sipërfaqësore. Bibla preket kalimthi, por thellësive të saj nuk u kushtohet vëmendje. Sa mirënjohës jemi ndaj Zotit që do të ketë shkolla dhe institute biblike në të gjithë vendin, ku njerëzve të rinj do t’u mësohet të mbështeten fort në doktrinat e mëdha të Fjalës!

Vepra e paharruar e Dr. Cambron, Doktrinat e Biblës, na tregon se sa thellë është zhytur ai në Fjalën e Perëndisë dhe është tashmë në gjendje që të paraqesë në një mënyrë të qartë dhe të përmbledhur doktrinat e lavdishme, për të cilat Perëndia në Krishtin është autor, temë dhe përfundim. Besojmë se Doktrinat e Biblës do të përdoret gjerësisht nga pastorë, studentë dhe shërbëtorë të krishterë në këtë vend dhe në vende të tjera.

-Dr. Herbert Lockyer, D.D., LL.D.

Hyrje

“Por qoftĂ« falenderuar PerĂ«ndia, sepse ishit shĂ«rbĂ«torĂ« tĂ« mĂ«katit, por iu bindĂ«t me zemĂ«r atij mĂ«simi qĂ« iu Ă«shtĂ« transmetuar” (RomakĂ«ve 6:17). “I gjithĂ« Shkrimi Ă«shtĂ« i frymĂ«zuar nga PerĂ«ndia dhe i dobishĂ«m pĂ«r mĂ«sim, bindje, ndreqje dhe pĂ«r edukim me drejtĂ«si, qĂ« njeriu i PerĂ«ndisĂ« tĂ« jetĂ« i pĂ«rkryer, tĂ«rĂ«sisht i pajisur pĂ«r çdo vepĂ«r tĂ« mirĂ«” (2 Timoteu 3:16-17).

Nevoja e ngutshme e kishĂ«s sot Ă«shtĂ« njohuria pĂ«r FjalĂ«n e PerĂ«ndisĂ«. Kisha Ă«shtĂ« e ftohtĂ«, mospĂ«rfillĂ«se ndaj qĂ«llimit pĂ«r tĂ« cilin Zoti e ka lĂ«nĂ« kĂ«tu, dhe ky qĂ«llim Ă«shtĂ« tĂ« fitojĂ« tĂ« humburit pĂ«r Krishtin. Por duket sikur disa nga udhĂ«heqĂ«sit mĂ« tĂ« zgjedhur tĂ« Zotit po bien nĂ« rrymat e ndryshme doktrinore tĂ« sotme, duke patur si shkak mungesĂ«n e njohurisĂ« sĂ« doktrinave tĂ« FjalĂ«s sĂ« PerĂ«ndisĂ«. FĂ«mijĂ«t e PerĂ«ndisĂ« po rrĂ«shqasin nĂ« mĂ«kat, pĂ«r shkak tĂ« mungesĂ«s sĂ« njohurisĂ« pĂ«r doktrinat e FjalĂ«s sĂ« PerĂ«ndisĂ«. TĂ« krishterĂ«t duhet tĂ« ushqehen me FjalĂ«n e PerĂ«ndisĂ«, qĂ« tĂ« rriten me anĂ« tĂ« saj. KĂ«shtu, e vĂ«rteta e PerĂ«ndisĂ« do tĂ« veprojĂ« mbi jetĂ«t dhe sjelljet e tĂ« krishterĂ«ve. Fakti qĂ« njeriu nuk i kushton vĂ«mendje doktrinĂ«s sĂ« shĂ«ndoshĂ«, Ă«shtĂ« njĂ« shenjĂ« e kohĂ«rave, njĂ« shenjĂ« qĂ« Krishti po vjen sĂ« shpejti. “Fryma e thotĂ« shkoqur se nĂ« kohĂ«t e fundit disa do ta mohojnĂ« besimin, duke u vĂ«nĂ« veshin frymĂ«ve gĂ«njeshtare dhe doktrinave tĂ« demonĂ«ve” (1 Timoteu 4:1).

Çdo fushë shërbese u kërkon barinjve (pastorëve) dhe shërbëtorëve të saj që të thonë drejt Fjalën e së vërtetës. Shpirtrat shpëtohen, por akoma këto shpirtra varen tek Fjala për rritje. E vërteta do t’u japë atyre formë, por gabimi do t’i shtrembërojë. Ka një ndryshim të madh mes një personi që mban të vërtetën dhe një të vërtete që mban një person. Prandaj në studimet e doktrinave të Shkrimeve, studentët duhet të luten jo vetëm që t’i dinë doktrinat, por edhe që ato të bëhen jetë për shpirtin dhe frymën e tyre.

1. TEOLOGJIA - Doktrina e Perëndisë

 1. Emrat dhe Titujt e Perëndisë
 2. Ekzistenca e Perëndisë
 3. Natyra e Perëndisë
 4. Tiparet e Perëndisë
 5. Atësia e Perëndisë

2. KRISTOLOGJIA - Doktrina e Krishtit

 1. Emrat dhe Titujt e Krishtit
 2. Mishërimi i Krishtit
 3. Dy Natyrat e Krishtit
 4. Vdekja e Krishtit
 5. Ringjallja e Krishtit
 6. Ngjitja dhe Kurorëzimi i Krishtit

3. PNEUMATOLOGJIA - Doktrina e Frymës së Shenjtë

 1. Personaliteti i Frymës së Shenjtë
 2. Hyjnia e Frymës së Shenjtë
 3. Puna e Frymës së Shenjtë - Pjesa e dytë

4. ANTROPOLOGJIA - Doktrina e Njeriut

 1. Njeriu në gjëndjen e tij të ndershmërisë
 2. Njeriu në gjëndjen e tij të mëktatit
 3. Njeriu në gjëndjen e tij të hirit

5. HAMARTIOLOGJIA - Doktrina e MĂ«katit

 1. Origjina e mëkatit
 2. Realiteti i mëkatit
 3. Natyra e mëkatit
 4. Shtrirja e mëkatit
 5. Rrafshet e mëkatit
 6. Ndëshkimi i mëkatit

6. SOTERIOLOGJIA - Doktrina e Shpëtimit

 1. Pendimi
 2. Besimi
 3. Ripërtërirja
 4. Shfajsimi
 5. Shenjterimi
 6. Birësimi
 7. Shpengimi
 8. Lutja

7. EKLEZIOLOGJIA - Doktrina e Kishës

 1. Kuptimi i fjalës
 2. Përdorimi i fjalës
 3. Çfarë nuk është kisha
 4. Çfarë është kisha?
 5. Dhuntitë e trupit
 6. Kisha lokale
 7. Disiplina në kishë
 8. Urdheresat në kishë

8. ANGJELOLOGJIA - Doktrina e Engjejve

 1. PĂ«rkufizimi
 2. PĂ«rshkrimi
 3. Përvijimi (skicimi) i engjëjve
 4. Satani

9. ESKATOLOGJIA - Doktrina e Gjerave te Fundit

 1. Vdekja fizike
 2. Ringjallja trupore
 3. Gjëndja e ndërmjetme
 4. Ardhja e dytë e Krishtit
 5. Antikrishti
 6. Mundimi
 7. Beteja e Armagedonit
 8. Mijëvjeçari
 9. Gjykimet
 10. Pas mijëvjecarit
 11. E ardhmja e të paudhëve
 12. Qielli