jump to navigation

BIBLA DHE KURANI -NJĂ‹ KRAHASIM HISTORIK-

Postuar tek: Bibla dhe Kurani

PĂ‹RMBAJTJA

Parathënie

Hyrje

A. Dëshmia e dorëshkrimeve të Kuranit

1. Shkrimet Samarkand dhe Topkapi MSS: Kufik dhe Ma’il

2. Burimet Talmudike të Kuranit

B. Dorëshkrimi i shënimeve të Biblës

1. Dorëshkrimet e Dhiatës së Re

2. Dorëshkrimet e vlefshme

3. Versionet e përkthimeve

4. MĂ«simet

5. Letrat e etërve të kishës së hershme

C. Shënimet e dokumentuara të Kuranit

1. Doktrina e Iakobit dhe 661 kronikat

2. Meka

D. Shënimet e dokumentuara të Biblës

E. Shënimet arkeologjike të Kuranit

1. Kibla

2. Guri i Zi

3. Përshkrimet e Nevos për gurin

4. Kurani

5. Hixhra

F. Evidencat arkeologjike të Biblës

G. PĂ«rfundime

I. Referimet


©copyright përdorur me lejen e Shtëpisë Botuese Tenda.
Të gjitha të drejtat e këtij botimi për gjuhën shqipe i mban Shtëpia Botuese TENDA, andaj ndalohet me ligj shumëzimi dhe fotokopjimi si dhe përdorimi i paautorizuar i këtij libri, si tërësi apo pjesë e tij, pa lejen paraprake të botuesit!