jump to navigation

Kujdes me Biblën

Postuar tek: Kujdes Me Biblën

Kujdes me Biblën
nga
Sinclair B. Ferguson

Bibla na bën thirrje që ta trajtojmë me kujdes. Si u mblodh, si duhet ta trajtojmë? Këto janë pyetje të cilave autori i këtij libri u përgjigjet me një argumentim të thjeshtë dhe bindje të qartë. Rekomandohet për besimtarët që dëshirojnë ta njohin Biblën ashtu siç është.

Nga Sinclair Ferguson, 100 faqe,
Botuar në shqip nga AEM-Misioni Ungjillor

PĂ«rmbajtja

Hyrje

Një: T’i Besosh Biblës

1. Pse e Kemi Biblën?

2. Si u Mblodh Bibla?

3. A është Kjo Fjala e Zotit?

Dy: Si ta Përdorim Biblën

4. Bëje Vetë

5. PĂ«r Shembull

Tre: Të Jetojmë me anë të Biblës

6. Cila është dobia?

7. Fara ka nevojë për tokë

8. Nga përvoja ime


Të gjitha citimet e Biblës janë marrë nga versioni Lajmi i Mirë (LIM).
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet apo përhapet në asnjë lloj forme apo mjeti, elektronik apo mekanik, duke përfshirë edhe fotokopjimin, inçizimin, apo ndonjë sistem për magazinimin dhe rinxjerrjen e informacionit, pa lejen me shkrim nga botuesi.