jump to navigation

Pse të ndjekësh Jezusin?

Postuar tek: Pse të ndjekësh Jezusin?

Nga
Stiven Masud

Pse të ndjekësh Jezusin i përgjigjet disa pyetjeve të rëndësishme rreth integritetit të Biblës, se kush është Jezusi dhe pse kemi nevojë për të. Ky libër krahason traditat Myslimane dhe mësimet e Krishtërimit dhe tregon se ka arsye të forta për të lexuar e besuar atë që thotë Ungjilli.

Nga Stiven Masud, 88 faqe,
Botuar ne shqip nga Operation Mobilization (Operacioni Mobilizues)

Përmbajtja

Hyrje

1. Libri

2. Bibla dhe Kur’ani

3. Frymëzimi i Biblës

4. Saktësia e Biblës

5. Saktësia e Biblës 2

6. Fjala e besueshme

7. Profecitë rreth Jezusit

8. Jezusi është Mesia

9. Faktori kryqëzim

10. Jezusi i Rinjgjallur!

11. Personi i Jezusit

12. Jezusi, Biri i Njeriut

13. Jezusi, Mesia i Premtuar

14. Jezusi, Biri i Perëndisë

15. Jezusi, Mësuesi i Madh (Shëmbëlltyrat)

16. Jezusi: Mësuesi i Madh (Mrekullitë)

17. Jezusi, Mësuesi i Madh (Besimi dhe Veprat)

18. Jezusi, Flijimi i Madh

19. Ardhja e dytë e Jezusit

20. Krishti, Jeta jonë

Shpjeguesi i fjalëve


©1997 Steven Masood and World of Life
Originally published by OM Publishing as
Why Follow Jesus? by Steven Masood.
©2001 for the Albanian edition
by Operation Mobilization Greater Europe.
All right reserverd.

Temat dhe vargjet biblike që ka përdorur autori janë marrë në shqip nga Bibla, botimi i SHOQATËS SHQIPTARE TË BIBLËS (ABS), 1995. Temat dhe citimet nga Kur’ani janë marrë në shqip nga botimi në shqip i Kur’anit, përkthim i H. Sherif Ahmetit, botuar nga EL-ZAHRA PËR INFORMACIONIN ARAB, 1992.