jump to navigation

ZGJEDHJE - Një shqyrtim sipas Shkrimit

Postuar tek: Zgjedhje - Një shqyrtim sipas Shkrimit

ZGJEDHJE - Një shqyrtim sipas Shkrimit të fjalës
zgjedhje, siç është përdorur në Dhiatën e Re
nga G.W.S.